Chúng tôi cung cấp hệ thống tracking thông minh

layout styles

Postback API

Các chiến dịch hiển thị real-time Postback tracking toàn cầu S2S tracking Hệ thống tracking của bên thứ ba: Appsflyer


Reporting API

Thông số của chiến dịch cập nhập tự động trên hệ thống theo dõi Tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch qua chỉ số eCPA Tối ưu hóa nguồn traffic cho từng chiến dịch

style switcher

layout styles

Bộ lọc thông minh

Cung cấp bộ lọc thông minh dựa trên loại máy, hệ điều hành, trình duyệt, 3G, wifi, địa điểm, tuyến đường,...